ⓘ Majelis Adat Aceh ialah suatu pertubuhan adat istiadat yang mempunyai tugas untuk memulihara dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada di Aceh. Aceh m ..

                                     

ⓘ Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh ialah suatu pertubuhan adat istiadat yang mempunyai tugas untuk memulihara dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada di Aceh. Aceh merupakan daerah yang multikultural sehingga dikenal mempunyai kekayaan atau keberagaman khazanah kebudayaan, kesenian dan adat istiadat.

Ia merupakan antara 2 lembaga adat utama yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran Aceh selain Lembaga Wali Nanggroe.

                                     

1. Profil

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu tunggak Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang RI Nombor 44 Tahun 1999 tentang Penganjuran Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nombor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Daerah Qanun Aceh Nombor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Pertubuhan keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat ialah Majlis Adat Aceh MAA, sesuai dengan Qanun Aceh Nombor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Pertubuhan dan Sistem Kerja Majlis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nombor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nombor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan kewujudan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nombor 18 Tahun 2008 Tentang Pertubuhan dan Sistem Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gabenor Aceh Nombor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Pertubuhan dan Sistem Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Urus Setia Majlis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Peranti Aceh SKPA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nombor 18 Tahun 2008 Tentang Pertubuhan dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gabenor Aceh Nombor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Pertubuhan dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menganjurkan pentadbiran kesekretariatan, pentadbiran kewangan dan menyokong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam membekalkan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan kewangan daerah.

Peran dan fungsi Majlis Adat Aceh MAA dalam penjalinan dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majlis Adat Aceh MAA mempunyai tugas pokok dan fungsi iaitu:

1. Penjalinan dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh

2. Penjalinan dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh

3. Penjalinan dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh

4. Memulihara nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

                                     

2.1. Tujuan, Sasaran dan Arah Dasar Tujuan Strategik

merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka masa lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MAA.

Tujuan strategik MAA ialah sebagai berikut:

 • Meningkatkan kedudukan dan peran lembaga adat dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat
 • Meningkatkan kualiti SDM MAA tantang adat dan adat istiadat di Aceh
 • Meningkatkan penerapan nilai-nilai adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
 • Memelihara dan memulihara seluruh khazanah adat Aceh
 • Meningkatkan penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
                                     

2.2. Tujuan, Sasaran dan Arah Dasar Sasaran Strategik

 • Terpeliharanya seluruh khazanah adat Aceh
 • Menguatnya kedudukan, penerapan dan peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
 • Menguatnya kapasiti MAA dalam Bidang Kajian tentang adat dan adat istiadat di Aceh
 • Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
 • Meningkatnya pelestarian terhadap benda-benda khazanah adat
 • Melaksanakan penyelarasan dalam pembinaan kehakiman adat
 • Melaksanakan penyelarasan dalam pembinaan nilai adat dan Adat Istiadat
 • Meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga Adat